KÖPEK IRKLARI VE KİNOLOJİ FEDERASYONU CAMİASINA;

 

09.03.2019 tarihli gerçekleşemeyen “İlk Toplantının” devamı niteliğinde, 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek olan “İkinci Toplantı” Mali ve Olağanüstü Genel Kurul MEDENİ KANUNA, YASA ve YÖNETMELİKLERE UYGUNDUR. Devam niteliğindeki “İkinci Toplantı” kanunen gerekli çoğunluk ile gerçekleştirilecektir.

 

Bazı dernekler tarafından Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu’nun her genel kurulda riayet etmesi gereken hususların açıkça belirtildiği iddia edilerek, bu genel kurulda hazirun listesine girmesini engel olacak herhangi bir husus bulunmadığını ifade edilmektedir.

 

Bu dernekler tarafından Federasyonumuza yollanan yazıda açık bir şekilde, Tüzüğümüzün ilgili Maddesinde düzenlenen 7 gün kuralına riayet edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Nitekim sizin de bildiğiniz üzere, 09.03.2019 tarihinde yapılması öngörülen Federasyon Mali ve Olağanüstü Genel Toplantısı’nın birinci toplantısında da, bu kural uygulanmış fakat “bazı kimseler” tarafından bu kuralın hukuksuz olduğu iddia edilerek, yapılan hakaretler ve çıkartılan olaylar neticesinde toplantının geri bırakılmasına sebebiyet verilmiştir !

 

Bu bağlamda, iddia edilenin ve atılan iftiraların aksine Yönetim Kurulumuzun tüm uygulamalarının haklı ve hukuk/mevzuata uygun olduğu da bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 

Diğer yandan, bildiğiniz üzere gösterilen hukuk dışı eylemler sebebi ile yapılacak toplantı da Federasyon Yönetim Kurulu’muzun kararı gereğince, Dernekler mevzuatına uygun şekilde geriye bırakılmak zorunda kalınmış ve ikinci toplantının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Bu çerçevede, geriye bırakılan ve ikinci toplantı olarak 05.05.2019 tarihinde gerçekleşecek toplantımız yeni bir toplantı ve/veya eski toplantının tekrarı niteliğinde olmayıp, geri bırakılan ilk toplantının devamı niteliğinde ikinci toplantı olarak hukuka uygun şekilde gerçekleşecektir.

 

Keza tarafımıza iletilen yazının herhangi bir bölümünde de, ilk toplantının devamı niteliğinde olan ikinci toplantı için ayrı bir Hazirun listesi hazırlanacağı ve tekrar Tüzüğün 6. Maddesinde teslimi öngörülen delege listesi için üyelere tekrar yeni bir süre verileceği belirtilmemiştir.

 

Nitekim, olağanüstü sebeplerle geriye bırakılan ikinci toplantı, gerçekleştirilemeyen ilk toplantının da devamı olup, birbirinden bağımsız yeni bir toplantı da değildir. İşbu sebeple, yasal düzenlemede de söz konusu toplantı “ikinci toplantı” olarak adlandırılmış ve toplantıya katılıma hak kazanma koşulları, toplantı gündemi ve benzeri konular sabit tutularak, ikinci toplantı için bir değişiklik yapılamamaktadır.

 

Zira aksinin kabulü halinde, bu toplantının “ikinci” toplantı olarak değerlendirilmesinin de hukuki bir anlamı bulunmamaktadır.

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, hukuki durumda bir değişiklik olmaması sebebiyle üzülerek yukarıda belirtilen hususlara uymayan derneklerin toplantıya katılım talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

 

Saygıyla duyurur, kurallara uyulmasını rica ederiz.

KIF Yönetim Kurulu